Miami, FL asian restaurants & food

Shokudo World Resource Cafe

Asian Restaurant, Thai Restaurant, Japanese Restaurant

4740 NE 2 Ave, Miami, FL 33137
(305) 758-7782
Excellent Good Average Poor Awful 4.5 / 5 based on 19 votes

Photos

  • Shokudo World Resource Cafe photo by David Lopez
  • Shokudo World Resource Cafe photo by Ma
  • Shokudo World Resource Cafe photo by Guavajelly C
  • Shokudo World Resource Cafe photo by Kristian Chapel
  • Shokudo World Resource Cafe photo by Beni Mendez
Gyoza!!! Really goood

Reviews: 1

  • Miami New Times